Afspraak

Afspraken voor een behandeling worden telefonisch (06-19377447), per contactformulier of per e-mail (massagenoordwijk@hotmail.com) gemaakt. In het geval van een eerste contact per SMS of WhatsApp, zal Lifestyle Massage Noordwijk voor het daadwerkelijk maken van een afspraak overgaan op contact per telefoon of per e-mail. Er wordt altijd een bevestiging per e-mail gestuurd.

Afspraken zijn altijd onder vermelding van NAW-gegevens en telefoonnummer.
Het is nooit mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Lifestyle Massage Noordwijk, dan stemt de cliënt in met de behandelovereenkomst en het privacybeleid van Lifestyle Massage Noordwijk.
 

Annuleren

De cliënt verplicht zich de gemaakte afspraak tijdig telefonisch af te zeggen of te verzetten. Dit dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Komt de cliënt de afspraak niet na, dan zijn er kosten gemaakt en wordt de behandeling alsnog gefactureerd.

Uiteraard kan er in sommige gevallen sprake zijn van oprechte overmacht door onvoorziene omstandigheden. In dat geval zal Lifestyle Massage Noordwijk enige coulance betrachten, mits hiervan vóór aanvang van de afspraak telefonisch op de hoogte gesteld. Echter, een afspraak ‘vergeten’ of ‘het te druk hebben’, bijvoorbeeld, kan niet getolereerd worden.
 

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 

Rechten en plichten

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Verplichtingen voor de therapeut zijn:
* De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten.
* De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het medisch dossier worden opgeslagen.
* De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek (intakegesprek) relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Hiervoor dient ook een anamneseformulier naar waarheid ingevuld te worden en te worden ondertekent door de cliënt.
* De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
* De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 

Klachten

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG, zie www.vbag.nl) of Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijse (SCAG, zie www.scag.nl).
Voor het tuchtrecht kan de cliënt zich wenden tot de Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg, zie www.tcz.nu).
 

Intakegesprek

De cliënt dient alle medische klachten, zijn/haar medicijngebruik, relevante medische geschiedenis en of hij/zij nu onder behandeling is van een arts of specialist, door te geven tijdens het intakegesprek.
 

Achterhouden informatie

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 

Betalingen

Betaling voor de behandeling is mogelijk op diverse manieren:
* contant
* per bank-app
* per ING betaalverzoek of QR-code
* per ‘tikkie’

Het verschuldigde bedrag dient zo mogelijk direct na de behandeling te worden voldaan, opdat de therapeut niet met een extra administratieve last bezwaard wordt.
Wanneer het echt niet anders mogelijk is, is een overschrijving op de computer thuis een laatste optie tot betalen.

Er is bij Lifestyle Massage Noordwijk géén pinapparaat aanwezig.
 

Privacy

Lifestyle Massage Noordwijk voldoet zo goed als dat voor haar mogelijk is aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals die op 25-05-2018 is ingegaan.
Lifestyle Massage Noordwijk heeft conform de AVG een privacystatement opgesteld, wat de cliënt op www.lifestylemassagenoordwijk.nl/privacy kan raadplegen.

Wanneer u een afspraak maakt bij Lifestyle Massage Noordwijk, gaat u akkoord met de behandelovereenkomst en de noodzakelijke verwerking van uw gegevens.
 

Uitsluiting

Lifestyle Massage Noordwijk heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.
 

Disclaimer

De behandelovereenkomst, het privacystatement en de op de website vermelde informatie kunnen door Lifestyle Massage Noordwijk te allen tijde worden gewijzigd. Dit betreft onder andere het aanbod van Lifestyle Massage Noordwijk, de tarieven en de openingstijden.

Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.

Opgesteld in juli 2018 door Fieneke Rozema namens Lifestyle Massage Noordwijk.